Ofe­ru­je­my Pań­stwu uży­wa­ne urzą­dze­nia pro­duk­cji TRAC­TO­-TECH­NIK GmbH po prze­glą­dzie fa­brycz­nym. Każ­dy ele­ment ma­szy­ny pod­da­ny jest kon­tro­li, a wszyst­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści są eli­mi­no­wa­ne. Uży­wa­ne urzą­dze­nia z cer­ty­fi­ka­tem TRAC­TO­-TECH­NIK GmbH po­sia­da­ją pa­ra­me­try tech­nicz­ne od­po­wia­da­ją­ce ma­szy­nom fabrycznie no­wym oraz ob­ję­te są gwa­ran­cją roz­ru­cho­wą.
Wpisy z tagiem "grundopit"
Maszyna do przewiertów - używana

Maszyna do przewiertów – używana

Grundopit w wersji wykopowej jest małą wiertnicą o bardzo wszechstronnych możliwościach zastosowania, idealna do przyłączy w ciasnej zabudowie.
Horyzontalna wiertnia sterowana do przyłączy - GrundoPIT (używana)

Horyzontalna wiertnia sterowana do przyłączy – GrundoPIT (używana)

Grundopit jest małą wiertnicą o bardzo wszechstronnych możliwościach zastosowania i kompletowania podzespołów ściśle według potrzeb.